Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Kadrina Tervisekeskuse OÜ ja Kadrina Hambaravi OÜ endiste, praeguste ja tulevaste patsientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad  andmete kogumist,  kasutamist,  avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on  kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete töötlemine IKS § 4 lg 1 kohaselt on isikuandmed mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, isikukood. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk delikaatsed isikuandmed (IKS § 4 lg 2), milleks on ka inimese tervise andmed. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Kadrina Tervisekeskus OÜ ja Kadrina Hambaravi OÜ töötleb isikuandmeid, s.h. terviseandmeid, perearsti,  hambaravi  ja teiste tervishoiuteenuste osutamiseks. Patsiendi terviseandmeid töödeldakse patsiendi isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse reeglitega. Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Kadrina Tervisekeskusel ja Kadrina Hambaravil  kui tervishoiuteenuse osutajal õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke patsiendi isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutamiseks on vajalik, et tervishoiutöötaja tutvuks patsiendi isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mis tahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust. Kui patsient tühistab vastuvõtu või jätab vastuvõtule tulemata pärast seda, kui Kadrina Tervisekeskuse Ja Kadrina Hambaravi tervishoiutöötaja on tema isikuandmetega tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil tutvunud, loetakse patsiendi isikuandmetega tutvumine tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikuks. Kadrina Tervisekeskus ja Kadrina Hambaravi  hoiavad saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmed patsiendi isiku, terviseseisundi ja eraelu kohta. Vastavalt seadusele tohib  saladuse hoidmise kohustusest mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda juhul, kui andmete avaldamata jätmisel võib patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi inimesi.

Pöördumistele vastamine

Isiku pöördumisele vastatakse tema valitud viisil kas telefoni või e-posti teel.  Kui isik soovib vastust saada posti teel, siis vastatakse talle olenevalt delikaatsusest kas liht- või tähtkirjaga.

Isikuandmete säilitamine ja edastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §769 peab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama. Kadrina Tervisekeskus ja Kadrina Hambaravi säilitavad dokumente vastavalt Sotsiaalministri määruses „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ väljatoodud säilitamistähtaegadele. Kadrina Tervisekeskus ja Kadrina Hambaravi edastavad isikuandmeid üksnes sellistesse andmekogudesse, millistesse edastamise kohustus tuleneb kehtivast seadusandlusest ja toimub Tervise Infosüsteemi vahendusel, mis omakorda suhtleb teiste riiklike andmekogudega (rahvastikuregister, surma põhjuste register, vähiregister, Eesti Haigekassa andmebaas) X-tee andmevahetuskihi kaudu. Selline kohustus tuleneb Kadrina Tervisekeskusele Tervishoiuteenuse korraldamise seaduse §-s 59 nimetatud alustel. Tervise Infosüsteemi põhimääruse kohaselt on tegemist tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel asutatud riigi infosüsteemile kuuluva andmekoguga, mille eesmärgiks on töödelda tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks, rahva tervise kaitseks ning terviseseisundit kajastavate registrite pidamiseks, tervisestatistika tegemiseks ja tervishoiu juhtimiseks. Lisaks võib Kadrina Tervisekeskus edastada isikuandmeid teisele tervisehoiuteenuse osutajale, kui see on vajalik või seotud isikule tervisehoiuteenuse osutamiseks. Isikuandmeid Tervise Infosüsteemile edastab Kadrina Tervisekeskus üksnes vajalikus mahus ning isikuandmete turvalisust tagaval viisil ja vormis. Kui isik soovib teavet, millistesse andmekogudesse Kadrina Tervisekeskus ja Kadrina Hambaravi tema kohta käivat teavet edastab, tuleb pöörduda teabenõudega Kadrina Tervisekeskuse ja Kadrina Hambaravi poole. Kadrina Tervisekeskus  on registreeritud riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis (RIHA).

Andmetega tutvumine

Teil on õigus Teie kohta kogutud andmetega tutvuda, millest Teil on õigus saada oma kulul väljatrükk. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada kolmanda isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

-raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Juhul kui Te leiate, et meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist ja/või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud ning vastab seadustes sätestatud nõuetele. Teisese arvamuse võimaldamine Juhul kui Teil on kahtlusi Kadrina Tervisekeskuse või Kadrina Hambaravi töötaja poolt tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise spetsialisti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang:

  • pandud diagnoosi õigsuse,
  • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
  • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
  • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Tööle kandideerimine

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kandideerijate andmeid ei avalikustata teistele kandidaatidele. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võime suhelda ilma lisaloata. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame ainult viimase nõusolekul tulevikus

Korraldataval konkursil kandideerimiseks. Andmete säilitamisel näidatakse inimese täisnime.

Isikuandmete kaitse

Kadrina Tervisekeskus OÜ ja Kadrina Hambaravi OÜ rakendavad kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsientide ja teiste  isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõik patsiendi  külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte külastama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil anu.kuslap(at)kadrinatk.ee.